پایگاه اطلاع‌رسانی «معــاونت تبلیــغ و امور فرهنگــی حــوزه‌های علمیــه» | تبلیغ یکی از اصلی‌ترین و مهمترین ابزارهای دین مبین اسلام است که از دیرباز برای پیشبرد و نشر معارف اسلامی توسط مبلغان دین انجام می‌شد. سیره‌ای که از پیامبران، امام و بزرگان دین سینه به سینه منتقل شده و تا عصر حاضر به ما رسیده است. «حضرت امام خامنه‌ای»
صفحه اصلی > فرم ها > فن رثا 
فرم امتحان مجازی نقد بهاییت – شهریور 97
نام و نام خانوادگی : *

نام پدر : *
شماره ملی : *


1. موسس فرقه شیخیه و بابیت و بهائیت به ترتیب کدام گزینه است؟

الف : شیخ احمد أحسایی ـ ملاحسین بشرویه ای ـ علی محمد شیرازی
ب : شیخ احمد احسایی ـ علی محمد شیرازی ـ ملا حسین بشرویه ای
ج : سید کاظم رشتی ـ علی محمد شیرازی ـ ملاحسین بشرویه ای
د : شیخ احمد احسایی ـ علی محمد شیرازی ـ حسینعلی نوری

2. کدام اعتقاد شیخیه در پیدایش ادعای بابیت علی محمد شیرازی به عنوان مؤثرترین عامل شناخته می شود ؟

الف : ادعای معاد با جسد هور قلیایی
ب : غلو نسبت به نقش ائمه در خلقت
ج : حیات غیر عنصری امام عصر و نوع ارتباط ایشان با مردم
د : گزینه الف و ب

3. بسترهای گسترش بابیت و پیدایش بهائیت چیست ؟

الف : عوامل اقتصادی
ب : عوامل سیاسی
ج : عوامل فرهنگی
د: همه موارد

4. تعداد حروف حی را معین نمایید ؟

الف : 19
ب : 18
ج : 9
د : 27

5. کدامیک از أشخاص زیر جزء حروف حی نمی باشد ؟

الف : ملا حسین بشرویه ای
ب :ملا محمد علی بارفروش
ج: حسینعلی نوری
د: طاهره قزوینی

6. علت اعدام باب چیست ؟

الف : ادعای نبوت و خدایی وی
ب : ادعای مهدویت وی
ج : خاموشی فتنه ها و شورشهایی که به اسم وی شکل می گرفت .
دد : توطئه قتل ناصرالدین شاه توسط وی

7. آیه خاتمیت در کدام سوره و آیه قرار دارد ؟

ما کان محمد أبا أحد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین

الف : سوره سجده آیه 5
ب : سوره اعراف آیه 34
ج : سوره احزاب آیه 40
د : آل عمران آیه 104

8.رابطه نسبی بین نبی و رسول چیست ؟

الف:عموم و خصوص مطلق
ب:عموم و خصوص من وجه
ج: تساوی
د : تباین

9.یدبر الأمر من السماء إلی الأرض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره ألف سنه مما تعدون

ضمیر مقداره به کدام کلمه بر می گردد و مراد از أمر در آیه چیست ؟


الف : یومـ أمر تشریعی
ب : یوم ـ أمر تکوینی
ج : أمر ـ أمر تکوینی
د : أمر ـ أمر تشریعی

10. کدام گزینه صحیح است ؟

الف : قبله بهائیان ، قبر حسینعلی نوری و حج آنها ، قبر علی محمد در شیراز و خانه حسینعلی نوری در اسرائیل است
ب : قبله بهائیان ، قبر علی محمد شیرازی در اسرائیل و حج آنها ، خانه علی محمد در شیراز ومنزل حسینعلی نوری در بغداد است
ج : قبله بهائیان ،قبر علی محمد شیرازی و حج آنها ، خانه حسینعلی در اسرائیل و خانه علی محمد در شیراز است
د ـ قبله بهائیان ،قبر حسینعلی نوری و حج آنها ، خانه علی محمد در شیراز ومنزل حسینعلی نوری در بغداد است

11. کدامیک از موارد زیر جزء اصول دوازده گانه بهائیت نیست ؟

الف : وحدت عالم انسانی
ب : مداخله در امور سیاسی
ج : تحری حقیقت
د : تساوی حقوق زن و مرد .
12. رژیم منحوس اسرائیل در زمان کدامیک از رهبران بهائی تأسیس گردید ؟

الف : حسینعلی نوری
ب : عباس افندی
ج : شوقی افندی
د : هیئت نه نفره بیت العدل

13. طبق کتاب اقدس اگر فردی خانه ای را به عمد بسوزاند حکمش چیست ؟

الف : در هر صورت باید قیمت معادل آن خانه را به مالک اصلی بدهد و یک نوزدهم قیمت آن را نیز به بیت العدل دهند .
ب : اگر مالک خانه راضی نشود باید قیمت معادل آن خانه را به مالک اصلی بدهد و یک نوزدهم قیمت آن را نیز به بیت العدل دهند
ج : باید آن فرد را سوزاند
د : باید خانه فرد سوزانده شود .

14. کدامیک از افراد زید در بهائیت به دریافت نشان نایت هود و عنوان اشرافی sir از سوی امپراطوری انگلیس
مفتخر گردید

الف : عباس افندی
ب : حسینعلی نوری
ج : علی محمد شیرازی
د : همه موارد

15. مهمترین آسیب های مهدویت را نام ببرید ؟

الف : تطبیق نشانه های ظهور بر مصادیق خاص
ب : ملاقات گرایی ـ تعیین وقت برای ظهور عدم درک صحیح از مفهوم انتظار
ج : پرداختن به مباحث غیر ضروری در مهدویت
د : همه موارد

16. دعاوي اوليه علي محمد شيرازي بر انديشه هاي فرقه ......... شکل گرفته است

الف: شیخیه
ب: مسيحيت
ج: يهوديت
د: صهيونيسم

17. شيخ احمد با کداميک از شاهان ايران روابط حسنه داشت ؟

الف: فتحعلي شاه
ب: ناصرالدين شاه
ج: محمدعليشاه
د:نورعليشاه

18. کداميک از آراء شيخ احمد نيست ؟

الف: معاد با جسم هور قليائي
ب: شهادت ملائکه
ج: حيات امام زمان
د: امامت و نقش ائمه در آفرينش

19. در قزوين به علت عقيده خاص شيخ در باب معاد جسماني از جانب .... مورد تکفير قرار گرفت

الف: شيخ انصاري
ب: ملاعلي کني
ج: ملامحمدتقي بَرَغاني( شهيد ثالث)
د: هيچکدام

20. پس از مرگ شيخ چه کسي رهبري شيخيه را برعهده گرفت

الف: کريم خان کرماني
ب: سيد كاظم رشتي
ج: ميرزا شفيع تبريزي
د: هيچکدام

21. تاريخ و محل تولد علي محمد باب کجاست ؟

الف: در سال 1235 در بوشهر
ب: در سال 1235 در تهران
ج: در 1235ه ق در شيراز
د: موارد الف و ب

22. نام اولين معلم سيد علي محمد باب چه بود ؟

الف: ملا صادق خراساني
ب: شيخ محمد عابد
ج: شيخ علي عظيم ترشيزي
د: هيچکدام

23.اين جمله از کيست و درچه موردي است :

الله قد قَدَّرَ أنْ يخرجَ ذلك الكتاب في تفسير أحسنِ القصص من عند محمّد بن الحسن بي عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسي بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبٍ، علي عَبْدِهِ، ليكونَ الحجّة الله من عند الذّكر علي العالمين بليغاً

الف: باب و ادعاي بابيت
ب: باب و ادعاي نبوت
ج: باب قبل از ادعا
د: سيد کاظم رشتي درباره امامت امام زمان(عج)

24. نخستين ادعاي علي محمد شيرازي نزد چه کسي بود ؟ و نخستين ياران وی چه نام گرفتند؟

الف: حسینعلی نوری - حروف حیّ
ب: ملاحسین بشرویه - انصار
ج: سیدکاظم رشتی - ایادیان
د:
ملاحسین بشرویه - حروف حیّ

25. کداميک از فتنه هاي بابيان نيست ؟

الف: فتنه مازندران (قلعه شيخ طبرسي)
ب: فتنه زنجان
ج: فتنه نيريز
د: فتنه کربلا در عراق

26. لقب حسينعلي نوري چه بود ؟

الف: بهاءالله، جمال مبارک
ب: باب، حضرت اعلي
ج: عبدالبهاء
د: هيچکدام

27. ازليان چه کساني هستند؟

الف: پيروان اصلي باب
ب: پيروان ميرزا يحيي صبح ازل
ج: پیروان محمدعلي افندي
د: موارد الف و ب

28. به ترتيب نام اولين کتاب و مهم ترين کتاب باب کدام است ؟

الف: اولين اقدس ـ مهمترين تفسير يوسف
ب: اولين تفسير يوسف ـ مهمترين بيان
اولين بيانـ مهمترين تفسير يوسف
د: اولين صحيفه عدليه ـ مهمترين بيان

29. کتاب مقدس بهائيان چه نام دارد ؟

الف: اقدس
ب: ايقان
ج: متمم بيان
د: مفاوضات

30. کداميک از رهبران بهائي براي تبليغ به امريکا و اروپا سفر کرد؟

الف: عبدالبهاء
ب: شوقي افندي
ج: بهاءالله
د: هيچکدام

31. مهترين آثار بهاءالله کدامند ؟

الف: « اقدس» و « ايقان »
ب: «بيان فارسي » و« عربي»
ج: «الواح » و« اقدس »
د: هموارد الف و ب

32. نقض تساوی حقوق زن و مرد را در احکام بهائیت مشخص بفرمایید:

الف: زنان شایسته بجا آوردن حج بهائی نیستند.
ب: خانه مسکونی فقط به پسران می رسد
ج: زنان حق عضویت در بیت العدل را ندارند
د: همه موارد

33. ترور شهید ثالث با توطئه چه کسی اتفاق افتاد:

الف: قرة العین
ب: باب
ج: بشرویه
د: هیچکدام

34. اين جمله از کيست؟و در چه موردي است ؟

در هر دوري، اوصيا و اصفيا دوازده نفر بودند. در ايّام حضرت يعقوب دوازده پسر بودند و در ايّام حضرت موسي دوازده نقيب، رؤساي اسباط بودند و در ايّام حضرت مسيح، دوازده حواري بودند و در ايّام حضرت محمّد، دوازده امام بودند؛ ولکن در اين ظهور اعظم، بيست و چهار نفر هستند، دو برابر جميع؛ زيرا عظمت اين ظهورچنين اقتضا نمايد.»

الف: عبدالبهاء درمورد عظمت خودش
ب: عبدالبهاء درمورد ولايت امر در بهائيت
ج: عبدالبهاء در مورد انتخابات بهائيت
د: هيچکدام

35. مهمترين وقايع دوره شوقي افندي

الف: تشکيل اسرائيل
ب: جدا شدن برخي از مبلغين اصلي بهائيت
ج: موارد الف وب
د: هيچکدام

36. جمله «ان الذي خلق العالم لنفسه قد حبس في أخرب الديار بما اكتسبت ايدي الظالمين.» از کيست و در چه موردي است ؟

الف: بهاءالله ادعاي الوهيت
ب: بهاءالله ادعاي رسالت
ج: باب ادعاي الوهيت
د: باب ادعاي رسالت

37. اين جمله از کيست و مخالف کدام اصل ادعائي بهائيت است؟

«مثلا چه فرق است ميان سياهان افريک و سياهان امريک، اينها خلق الله البقر علي صورة البشرند ‏آنان متمدن و با هوش و... .»

الف: عبدالبهاء ـ تحري حقيقت
ب: عبدالبهاء - وحدت عالم انساني
ج: بهاءالله ـ سياهپوستان
د: اهيچکدام

38. کداميک از تعاليم 12گانه بهائيت نيست؟

الف: توحيد و يگانه پرستي
ب: تحري حقيقت
ج: عدم دخالت در سياست
د: تشکيل دادگاه بين المللي

39. علت طرح مسئله عدم دخالت در سياست توسط بهائيان چيست؟

الف: زیرا سياست ربطي به دين ندارد
ب: يک تاکتيک براي پيشبرد اهداف بهائيت
ج: براي نابودي اسلام است
د: دقيقاً مشخص نيست

40. بهائيت براي مقابله با « خاتميت پيامبر اسلام » کدام تعليم خود را طرح نموده است ؟

الف: بشر، محتاج نفثات روح القدس است
ب: ترک تعصب
ج: تعليم و تربيت اجباري
د: تحري حقيقت
مبلغان | دین‌باوران | هنر آسمانی | محصولات | نرم‌افزارها | ماهنامه
روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه

روابط عمومی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیّه