معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
احکام اموات
 احکام اموات با رویکرد مسائل جدید
 

موضوعات:
مردگان (فقه)
تشییع و تدفین، مراسم
جنبه‌های مذهبی - اسلام

پدیدآور:
نويسنده: امیربهاءالدین علائی‌نژاد

ناشر: 
ذکری

تهیه کننده: 
معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه


 تاریخ نشر:۹۴/۱۲/۲۵  قیمت :۲۰۰۰۰۰ ریال 

معرفی مختصر كتاب :
کتاب «احکام اموات» به صورت تخصّصي و تفصيلي احکام و استفتائات مربوط به اموات را ارائه نموده است؛ اين کتاب در سيزده فصل تدوين شده است: فصل اول: احکام قبل از مرگ؛ فصل دوم: در آستانة مرگ؛ فصل سوم: احکام مسّ ميّت؛ فصل چهارم: تجهيز و اولياي ميّت؛ فصل پنجم: احکام غسل ميّت؛ فصل ششم: تيمّم ميّت؛ فصل هفتم: احکام کفن؛ فصل هشتم: حنوط کردن ميّت؛ فصل نهم: نماز ميّت؛ فصل دهم: احکام مربوط به تشييع جنازه ميّت؛ فصل يازدهم: احکام دفن ميّت؛ فصل دوازدهم: قبر و قبرستان؛ فصل سيزدهم: احکام و استفتائات حوداث و بلاياي طبيعي.